Bán xưởng

Bán nhà xưởng Long Nguyên. Bàu bàng
*1ha
Có 3000m nhà xưởng skc gỗ…
Đang xây dựng
18ty
*2ha
8000 xưởng skc
Đang làm hoàn công.
50ty
*4.2 ha 20.000 skc sản xuất gỗ
17.000m nhà xưởng
Đang xây dựng
70ty
Hỗ trợ NH 3 bên
Nếu giao dịch sau khi Tất cả hoàn công giá trị sẽ thay đổi 10% đến 25%
LH : 0965.938 938/0973.69 19 59Bạn cũng có thể thích
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments