Em vẫn nhận nối mi , uốn mi tại nhà nhé 😍

😍” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55793493_396881637798227_7754822263362289664_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=f4a299a04a3f600ab3e5651fcfe587f2&oe=5D40E8FB” />
😍” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56373580_396881654464892_5885384082161926144_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=d534258e252ce52a4402c981f45357a9&oe=5D0C2B2D” />
😍” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55519548_396881671131557_263189797693030400_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=7022382f37925b9abf2eda8603de04a1&oe=5D0D6FC7″ />

Bạn cũng có thể thích